نمایش 1 - 1 از 1
گزارش :
رفتار مناسبتی و چاپلوسی از آفت های مدیریت ایرانی است که در نزد عوام به «دستمال» معروف است.